สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก จัดกิจกรรม "คลินิกงานกงสุลออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom ครั้งที่ 1"

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก จัดกิจกรรม "คลินิกงานกงสุลออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom ครั้งที่ 1"

16 เม.ย. 2564

60 view

เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ได้จัดกิจกรรม "คลินิกงานกงสุลออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom ครั้งที่ 1" เพื่อเพิ่มช่องทางการสื่อสารและให้บริการทางออนไลน์แก่คนไทยในช่วงสถานการณ์ COVID-19 แนะนำให้ชุมชนไทยรู้จักคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่ เผยแพร่ข้อมูลการให้บริการงานกงสุลประเภทต่างๆ และเปิดโอกาสให้คนไทยซักถามกับเจ้าหน้าที่โดยตรง รวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของคนไทยในเยอรมนี

โดยมีแกนนำชุมชนไทยจากสมาคม/ชมรมต่างๆ และคนไทยที่สนใจ เข้ารับชมรับฟังและสอบถามในประเด็นต่าง ๆ มากกว่า 50 คน โดยส่วนใหญ่ให้ความสนใจสอบถามเรื่อง การรับรองนิติกรณ์เอกสาร การทำหนังสือมอบอำนาจ การขอหนังสือรับรองผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร การขอทำหนังสือเดินทาง เอกสารงานทะเบียนราษฎรและทะเบียนครอบครัว รวมถึงมาตรการสำหรับการเดินทางเข้าประเทศไทยและขั้นตอนการขอเอกสาร COE

ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ จะจัดกิจกรรมออนไลน์ต่อเนื่องจากคลินิกงานกงสุลออนไลน์ ครั้งที่ 1 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของคนไทยในเยอรมนีในโอกาสต่อ ๆ ไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ