สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ร่วมจัดงานสัมมนาทางวิชาการและการนำเสนอหัวข้อวิจัยเกี่ยวกับประเทศไทย (Thai Tag 2024)

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ร่วมจัดงานสัมมนาทางวิชาการและการนำเสนอหัวข้อวิจัยเกี่ยวกับประเทศไทย (Thai Tag 2024)

วันที่นำเข้าข้อมูล 3 มิ.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 3 มิ.ย. 2567

| 37 view

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ น.ส. ประเพ็ญพิมพ์ ประจนปัจจนึก กงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก และ น.ส.ประภาวดี บุญช่วยเกื้อกูล กงสุล (ฝ่ายการศึกษาและวัฒนธรรม) เข้าร่วมงาน Thai Tag 2024 ซึ่งเป็นงานสัมมนาทางวิชาการและการนำเสนอหัวข้อวิจัยเกี่ยวกับประเทศไทยในหัวข้อ “Sustainable Development in Thailand: Social and Cultural Paths” ณ Asien-Afrika-Institut มหาวิทยาลัย Hamburg

งานสัมมนาฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงวิชาการเกี่ยวกับ Thai studies ในประเด็นใหม่ ๆ เปิดโอกาสให้ผู้ศึกษาเกี่ยวกับประเทศไทยได้พบปะ สร้างเครือข่าย และแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงวิชาการเกี่ยวกับประเทศไทย ภายในงานยังมีกิจกรรมแนะนำอาชีพและทุนการศึกษา/วิจัยของประเทศไทย การมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการออกแบบตราสัญลักษณ์เครือข่าย T(h)ai Studies Network - TSNG  การประกวดอ่านภาษาไทย   กิจกรรมเปิดตัวหนังสือเกี่ยวกับ Thai Studies การแสดงทางวัฒนธรรม และอาหารไทย

ผู้เข้าร่วมประกอบไปด้วย นักศึกษาระดับปริญญาตรี-ปริญญาเอก อาจารย์มหาวิทยาลัย นักวิชาการและผู้สนใจกว่า 100 คน 

การสนับสนุนการเรียนการสอนเกี่ยวกับประเทศไทยเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิกมุ่งมั่นผลักดันเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายทางวิชาการเกี่ยวกับประเทศไทย อันจะเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับประเทศไทยในมิติต่าง ๆ และสร้างความนิยมไทยในกลุ่มนักวิชาการ นักศึกษา และเยาวชนคนรุ่นใหม่ของเยอรมนี

อนึ่ง เครือข่าย TSNG เป็นการรวมตัวของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 9 แห่งในสหพันธ์ฯ ที่มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาและประเทศไทยในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยมีมหาวิทยาลัยไฮเดลแบร์คซึ่งตั้งอยู่ที่รัฐบาเดิน-เวือร์ทเทิมแบร์คเป็นผู้ประสานงานและสมาชิกเครือข่าย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ