กิจกรรมกงสุลสัญจร ณ วัดสันติวราราม เมือง Offingen รัฐไบเอิร์น

กิจกรรมกงสุลสัญจร ณ วัดสันติวราราม เมือง Offingen รัฐไบเอิร์น

วันที่นำเข้าข้อมูล 15 พ.ค. 2565

| 334 view

เมื่อวันที่ 14 - 15 พฤษภาคม 2565 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ได้จัดกิจกรรมบริการทางกงสุลนอกสถานที่ หรือ "บริการกงสุลสัญจร" ขึ้นที่วัดสันติวราราม เมือง Offingen รัฐไบเอิร์น เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องชุมชนไทยที่อาศัยอยู่ห่างไกลจากนครมิวนิกในการเข้ารับบริการด้านกงสุล โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากพุทธสมาคมศูนย์ปฏิบัติธรรมและวิปัสสนากรรมฐาน วัดสันติวราราม เมือง Offingen (Buddhistisches Glaubens - und Meditationszentrum e.V.)

กิจกรรมกงสุลสัญจรในครั้งนี้ เป็นการจัดกิจกรรมบริการนอกสถานที่เป็นครั้งแรกในปีงบประมาณ 2565 ภายหลังจากที่สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ทั่วสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีมีพัฒนาการไปในทางที่ดีขึ้น โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เปิดให้บริการทางกงสุลสำหรับคนไทยครบทุกประเภทของบริการ ได้แก่ งานหนังสือเดินทาง งานบัตรประจำตัวประชาชน การรับรองนิติกรณ์เอกสาร/หนังสือมอบอำนาจ งานทะเบียนราษฎร์ทั้งเกิดและเสียชีวิต (สูติบัตร และ มรณบัตร) รวมทั้งได้ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับบริการด้านกงสุลด้วย โดยมียอดรวมคนไทยที่เข้ารับบริการทางกงสุลทุกประเภทรวมทั้งสิ้น 134 ราย

ทั้งนี้  ในระหว่างการให้บริการในกิจกรรมกงสุลสัญจรในครั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ และวัดสันติวรารามฯ ได้ร่วมกันดำเนินมาตรการด้านสุขอนามัยอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และเพื่อความปลอดภัยทั้งของผู้เข้ารับบริการและเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ