กิจกรรมกงสุลสัญจร ณ โรงแรม Selau เมือง Neunkirchen am Brand รัฐไบเอิร์น

กิจกรรมกงสุลสัญจร ณ โรงแรม Selau เมือง Neunkirchen am Brand รัฐไบเอิร์น

วันที่นำเข้าข้อมูล 11 มิ.ย. 2565

| 35 view

เมื่อวันที่ 11-12 มิถุนายน 2565 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ได้จัดกิจกรรมบริการทางกงสุลนอกสถานที่ หรือ "บริการกงสุลสัญจร" ขึ้นที่โรงแรม Selau เมือง Neunkirchen am Brand รัฐไบเอิร์น เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องชุมชนไทยที่อาศัยอยู่ห่างไกลจากนครมิวนิกในการเข้ารับบริการด้านกงสุล โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชมรมไทยเพื่อเพื่อนไทยเมืองแอร์ลังเงน

กิจกรรมกงสุลสัญจรในครั้งนี้ เป็นการจัดกิจกรรมบริการนอกสถานที่เป็นครั้งที่สองในปีงบประมาณ 2565 ภายหลังจากที่สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ทั่วสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีมีพัฒนาการไปในทางที่ดีขึ้น โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เปิดให้บริการทางกงสุลสำหรับคนไทยครบทุกประเภทของบริการ ได้แก่ งานหนังสือเดินทาง งานบัตรประจำตัวประชาชน การรับรองนิติกรณ์เอกสาร/หนังสือมอบอำนาจ งานทะเบียนราษฎร์ทั้งเกิดและเสียชีวิต รวมทั้งได้ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับบริการด้านกงสุลด้วย โดยมียอดรวมคนไทยที่เข้ารับบริการทางกงสุลทุกประเภทรวมทั้งสิ้น 102 ราย

ทั้งนี้ ในระหว่างการให้บริการในกิจกรรมกงสุลสัญจรในครั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ และชมรมไทยเพื่อเพื่อนไทยเมืองแอร์ลังเงน ได้ร่วมกันดำเนินมาตรการด้านสุขอนามัยอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และเพื่อความปลอดภัยทั้งของผู้เข้ารับบริการและเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ