กงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก พบหารือ Prof. Dr. Ralf Huss กรรมการบริหาร BioM Biotech Cluster Development GmbH ของรัฐไบเอิร์น

กงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก พบหารือ Prof. Dr. Ralf Huss กรรมการบริหาร BioM Biotech Cluster Development GmbH ของรัฐไบเอิร์น

วันที่นำเข้าข้อมูล 24 ส.ค. 2566

| 149 view

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 Prof. Dr. Ralf Huss กรรมการบริหาร BioM Biotech Cluster Development GmbH ได้เข้าพบหารือนางสาวประเพ็ญพิมพ์ ประจนปัจจนึก กงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก โดยมีนางสาว Ariane Doischer ผู้จัดการฝ่ายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของ BioM เข้าร่วมด้วย

Prof. Dr. Ralf Huss ได้แนะนำบทบาทหน้าที่ของ BioM ในฐานะตัวแทนของรัฐบาลรัฐไบเอิร์นในการผลักดันความก้าวหน้าด้านชีววิทยาศาสตร์ (life science) ของรัฐฯ และแสดงเจตนารมณ์ที่จะขยายเครือข่ายความร่วมมือด้านชีววิทยาศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียซึ่งรวมถึงไทย ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางผลักดันความร่วมมือระหว่างไทยกับรัฐไบเอิร์นในด้านชีววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับยารักษาโรค การแพทย์ดิจิทัล และการคิดค้นนวัตกรรมทางการแพทย์ล้ำสมัย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ