กงสุลใหญ่ และรองกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก นำประธานกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติและคณะผู้แทนสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติพบหารือหน่วยงานสนับสนุน startup ของรัฐไบเอิร์น

กงสุลใหญ่ และรองกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก นำประธานกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติและคณะผู้แทนสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติพบหารือหน่วยงานสนับสนุน startup ของรัฐไบเอิร์น

วันที่นำเข้าข้อมูล 23 ม.ค. 2567

| 9,534 view

ระหว่างวันที่ 22 - 23 มกราคม 2567 นางสาวประเพ็ญพิมพ์ ประจนปัจจนึก กงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก และนายคำรบ ปาลวัฒน์วิไชย รองกงสุลใหญ่ฯ ได้นำคณะ รศ.นพ. สรนิต ศิลธรรม ประธานกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ และผู้แทนสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เข้าพบหารือผู้บริหารหน่วยงานที่มีบทบาทในการสนับสนุนและขับเคลื่อนระบบนิเวศ startup ของรัฐไบเอิร์น เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของ startup ของทั้งสองฝ่ายและสำรวจโอกาสส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติกับหน่วยงานนั้น ๆ ดังนี้

1. German Entrepreneurship GmbH หรือ Start2 ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนของเยอรมนีที่ให้บริการเร่งการเจริญเติบโตของ startup ทั้งตลาดในเยอรมนีและการขยายออกสู่ตลาดต่างประเทศ เชื่อมการเป็นหุ้นส่วนในการร่วมกันคิดค้นนวัตกรรรมของบริษัทขนาดใหญ่กับ startup และสนับสนุนการพัฒนาระบบนิเวศ startup ของภาครัฐบาลเยอรมนีให้เข้มแข็ง รวมถึงเป็นคนกลางเชื่อมความร่วมมือของภาครัฐบาลกับระบบนิเวศ startup ของต่างประเทศ

2. Fraunhofer Venture แห่งสถาบันวิจัย Fraunhofer Society (FhG) สนับสนุนการเสริมสร้างขีดความสามารถของนักวิจัยของ FhG ในเชิงพาณิชย์ในระยะต่าง ๆ ตั้งแต่การก่อตั้งธุรกิจ การสนับสนุนการค้นหาแหล่งเงินทุน การเปลี่ยนถ่ายทางเทคโนโลยี และการพัฒนาผลิตภัณฑ์

3. Medical Valley European Metropolitan Region Nuremberg (EMN) เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนนโยบายด้านการแพทย์ของรัฐไบเอิร์น เป็นศูนย์แห่งความเป็นเลิศ (Center of Excellence) ด้านเทคโนโลยีการแพทย์ที่ดีที่สุดในเยอรมนี มีเครือข่ายที่เป็นบริษัทเอกชนซึ่งรวมถึง startup SMEs นักวิจัย สถาบันวิจัยด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีการแพทย์ นักลงทุน และฝ่ายการเมืองกว่า 270 รายที่ร่วมกันขับเคลื่อนความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีการแพทย์ของรัฐฯ

4. BayStartUP ช่วยสนับสนุนการขับเคลื่อนธุรกิจของ startup ในตลาดเยอรมนีโดยเฉพาะในด้านการวางแผนธุรกิจ การเข้าถึงแหล่งเงินทุน การบริหารจัดการการเงิน การช่วยให้คำปรึกษาในการเจรจากับทั้งนักลงทุนและกับลูกค้า ตลอดจนช่วยแสวงหาความเป็นไปได้ในการร่วมมือกับบริษัทใหญ่ในรัฐฯ

5. ZOLLHOF เน้นให้บริการบ่มเพาะ startup ด้านดิจิทัลโดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสุขภาพ IoT ปัญญาประดิษฐ์ และ blockchain ตั้งแต่พื้นที่ทำงานร่วม บริการฝึกอบรบทักษะและความรู้ในการทำธุรกิจในประเด็นต่าง ๆ การเข้าถึงแหล่งเงินทุน การเข้าถึงผู้ประกอบการรายใหญ่ที่อาจเข้ามาร่วมเป็นหุ้นส่วนกับ startup ได้ รวมถึงการเข้าถึงช่องทางการนำเสนอผลงานในเวทีต่าง ๆ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายยกเว้นค่าเช่าพื้นที่สำนักงาน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ