บริการประชาชน

บริการประชาชน

วันที่นำเข้าข้อมูล 18 ก.พ. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 9 ส.ค. 2565

| 45 view

เอกสารที่ต้องใช้ในการเดินทางเข้าประเทศไทย
(สำหรับคนไทย)

 

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ในวันเดินทาง ท่านจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้กับทางเคาน์เตอร์เช็คอินของสายการบิน หนังสือเดินทาง

กรณีกักตัวแบบ AQ หรือ ALQ (กรุงเทพฯ และจังหวัดอื่น ๆ)

 

 1. หนังสือเดินทาง
 2. บัตรโดยสารเครื่องบิน (ดูข้อมูลเพิ่มเติม "สายการบินที่สามารถเดินทางเข้าประเทศไทย")
 3. เอกสาร COE (ดูข้อมูลเพิ่มเติม "ขั้นตอนขอ COE")
 4. เอกสารยืนยันการจองและชำระเงินกับโรงแรม AQ (ดูข้อมูลเพิ่มเติม “รายชื่อโรงแรมกักตัวแบบเสียค่าใช้จ่ายเอง” )
 5. เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบถ้วน โดยสำหรับผ้ที่ได้รับวัคซีน 2 เข็มต่างบริษัท จะต้องมีระยะห่างตามที่บริษัทผู้ผลิตเข็มแรกกำหนด และต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับการรับรองจาก WHO หรือกระทรวงสาธารณสุขไทย (หากมี)
 6. หากสายการบินต้องการ ผลการตรวจ COVID-19 RT-PCR Test ภาษาอังกฤษ ที่ออกก่อนเวลาเดินทางไม่เกิน 72 ชั่วโมง
  (กรุณาติดต่อสายการบินของท่านโดยตรงว่า ต้องการผลการตรวจ COVID-19 แบบ RT-PCR Test หรือ เอกสารทางการแพทย์อื่นๆหรือไม่)
 7. เอกสาร ต .8 (ดาวน์โหลด)

 

กรณีเข้าร่วม SANDBOX PROGRAMME

 

 1. หนังสือเดินทาง
 2. บัตรโดยสารเครื่องบิน (ดูข้อมูลเพิ่มเติม “สายการบินที่สามารถเดินทางเข้าประเทศไทย”)
 3. เอกสาร COE (ดูข้อมูลเพิ่มเติม “ขั้นตอนขอ COE”)
 4. เอกสารยืนยันการจองและชำระเงินกับโรงแรม Samui Extra + / ใบยืนยันการจองโรงแรม SHA+ ในรูปแบบ SHABA Certificate (ดูข้อมูลเพิ่มเติม “รายชื่อโรงแรมกักตัวแบบเสียค่าใช้จ่ายเอง” )
 5. เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบถ้วน โดยสำหรับผ้ที่ได้รับวัคซีน 2 เข็มต่างบริษัท จะต้องมีระยะห่างตามที่บริษัทผู้ผลิตเข็มแรกกำหนด และต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับการรับรองจาก WHO หรือกระทรวงสาธารณสุขไทย
 6. ประกันสุขภาพที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในประเทศไทย รวมถึงโควิด-19 ในวงเงิน ไม่น้อยกว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ และครอบคลุมระยะเวลาที่พำนักในไทย
 7. หลักฐานการจ่ายค่าตรวจโควิด-19 ล่วงหน้าตามจำนวนวันที่พักใน Sandbox Programme ทั้งหมด 2 ครั้ง (สำหรับพำนักอย่างน้อย 7 คืน)
 8. ผลการตรวจ Covid-19 RT-PCR Test ภาษาอังกฤษ ที่ออกก่อนเวลาเดินทางไม่เกิน 72 ชั่วโมง
 9. เอกสาร ต .8 (ดาวน์โหลด)