บริการประชาชน

บริการประชาชน

เอกสารที่ต้องใช้ในการเดินทางเข้าประเทศไทย
(สำหรับคนไทย)

 

ในวันเดินทาง ท่านจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้กับทางเคาน์เตอร์เช็คอินของสายการบิน

 1. หนังสือเดินทาง
 2. บัตรโดยสารเครื่องบิน (ดูข้อมูลเพิ่มเติม “สายการบินที่สามารถเดินทางเข้าประเทศไทย”)
 3. เอกสาร COE (ดูข้อมูลเพิ่มเติม “ขั้นตอนขอ COE”)
 4. เอกสารยืนยันการจองและชำระเงินกับโรงแรม AQ / Samui Extra + / ใบยืนยันการจองโรงแรม SHA+ ในรูปแบบ SHABA Certificate
  (ดูข้อมูลเพิ่มเติม “รายชื่อโรงแรมกักตัวแบบเสียค่าใช้จ่ายเอง” )
 5. เอกสาร ต .8 (ดาวน์โหลด)
 6. แอปพลิเคชัน ThailandPlus 

โดยกรณี Sandbox ต้องมีเอกสารเพิ่ม ดังนี้

 1. เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบถ้วน โดยสำหรับผ้ที่ได้รับวัคซีน 2 เข็มต่างบริษัท จะต้องมีระยะห่างตามที่บริษัทผู้ผลิตเข็มแรกกำหนด และต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับการรับรองจาก WHO หรือกระทรวงสาธารณสุขไทย
 2. ประกันสุขภาพที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในประเทศไทย รวมถึงโควิด-19 ในวงเงิน ไม่น้อยกว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ และครอบคลุมระยะเวลาที่พำนักในไทย
 3. หลักฐานการจ่ายค่าตรวจโควิด-19 ล่วงหน้าตามจำนวนวันที่พักใน Sandbox Programme ทั้งหมด 3 ครั้ง (สำหรับพำนัก 14 คืน)
 4. ผลการตรวจ Covid-19 RT-PCR Test ภาษาอังกฤษ ที่ออกก่อนเวลาเดินทางไม่เกิน 72 ชั่วโมง

 

ThailandPlus

 

คนไทยและคนต่างชาติ ที่จะเดินทางไปประเทศไทย ซึ่งได้ดำเนินการขอรับ Certificate of Entry (COE) จากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน/สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต/สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก เรียบร้อยแล้ว ขอให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ThailandPlus และลงทะเบียนให้เรียบร้อยก่อนเดินทาง โดยจะมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเมื่อท่านเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ

ทั้งนี้ ในกรณีผู้ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ เช่น โทรศัพท์ไม่รองรับ ติดป้ญหาด้านเทคนิค ไม่มีโทรศัพท์ ฯลฯ ขอให้ท่านแจ้งเจ้าหน้าที่เมื่อเดินทางถึงประเทศไทยแล้ว