บริการประชาชน

บริการประชาชน

เอกสารที่ต้องเตรียมและค่าธรรมเนียม

 

ผู้มีสัญชาติไทยที่มีถิ่นพำนักถาวรหรือระยะยาวในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และเคยมีบัตรประจำตัวประชาชนแล้ว ท่านสามารถขอทำบัตรประจำตัวประชาชนใบใหม่ ณ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ในกรณีดังต่อไปนี้

 1. บัตรเดิมหมดอายุ
 2. บัตรเดิมสูญหาย / ชำรุดทำให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือภาพถ่ายเลือนลาง
 3. เปลี่ยนสาระสำคัญบนตัวบัตรเดิม เช่น คำนำหน้านาม, ชื่อ, นามสกุล หรือที่อยู่

การทำบัตรประจำตัวประชาชนใบแรก จะต้องทำที่ประเทศไทย เท่านั้น

เอกสารที่ต้องเตรียมนำมายื่น

 1. กรณีบัตรหมดอายุ
  • คำร้องขอบัตรประจำตัวประชาชน (ดาวน์โหลด)
  • บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงที่หมดอายุไปแล้ว
  • บัตรแสดงสิทธิพำนักในเยอรมนี (Aufenthaltstitel) หรือ วีซ่าในเล่มหนังสือเดินทาง(ในกรณีที่บัตรแสดงสิทธิพำนักในเยอรมนีสูญหาย, หนังสือเดินทางสูญหาย ทำให้ไม่สามารถแสดงสิทธิพำนักในเยอรมนีได้ ต้องมีใบแจ้งความจากตำรวจเยอรมันมาแสดง)
  • ใบแสดงถิ่นที่อยู่ในเยอรมนี (Meldebestätigung) หากที่อยู่ด้านหลังบัตรแสดงสิทธิพำนักในเยอรมนีไม่เป็นปัจจุบัน

ค่าธรรมเนียม ไม่เสียค่าธรรมเนียม

หมายเหตุ ท่านสามารถทำบัตรประจำตัวประชาชนใบใหม่ได้ ตั้งแต่ 60 วัน ก่อนบัตรเดิมหมดอายุ

 

 1. กรณีบัตรประจำตัวประชาชนสูญหาย / ชำรุดทำให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือ ภาพถ่ายเลือนลาง
  • คำร้องขอบัตรประจำตัวประชาชน (ดาวน์โหลด)
  • บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง (หากมี)
  • หนังสือเดินทางไทยเล่มจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด (ในกรณีที่หนังสือเดินทางไทยสูญหาย ต้องมีเอกสารราชการไทยที่มีรูปหน้ามายืนยันตน เช่น ใบขับขี่ไทย เป็นต้น หากไม่มี ต้องมีใบแจ้งความจากสถานีตำรวจเยอรมันมาแสดง)
  • บัตรแสดงสิทธิพำนักในเยอรมนี (Aufenthaltstitel) หรือ วีซ่าในเล่มหนังสือเดินทาง(ในกรณีที่บัตรแสดงสิทธิพำนักในเยอรมนีสูญหาย, หนังสือเดินทางสูญหาย ทำให้ไม่สามารถแสดงสิทธิพำนักในเยอรมนีได้ ต้องมีใบแจ้งความจากตำรวจเยอรมันมาแสดง)
  • ใบแสดงถิ่นที่อยู่ในเยอรมนี (Meldebestätigung) หากที่อยู่ด้านหลังบัตรแสดงสิทธิพำนักในเยอรมนีไม่เป็นปัจจุบัน

ค่าธรรมเนียม 5 ยูโร

 

 1. กรณีเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญ เช่น คำนำหน้า / ชื่อสกุลหลังการสมรสหรือหย่า / ที่อยู่
  • คำร้องขอบัตรประจำตัวประชาชน (ดาวน์โหลด)
  • บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
  • การ์ดสิทธิพำนักในเยอรมนี (Aufenthaltstitel) หรือ วีซ่าในเล่มหนังสือเดินทาง (ในกรณีที่การ์ดสิทธิพำนักในเยอรมนีสูญหาย, หนังสือเดินทางสูญหาย ทำให้ไม่สามารถแสดงสิทธิพำนักในเยอรมนีได้ ต้องมีใบแจ้งความจากตำรวจเยอรมันมาแสดง)
  • ใบแสดงถิ่นที่อยู่ในเยอรมนี (Meldebestätigung) หากที่อยู่ด้านหลังบัตรแสดงสิทธิพำนักในเยอรมนีไม่เป็นปัจจุบัน
  • สำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงข้อมูล 1 ชุด เช่น สำเนาทะเบียนบ้านใหม่ในกรณีเปลี่ยนที่อยู่, สำเนาทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว (คร. 22) และ สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล (แบบ ช. 5) อย่างละ 1 ชุด ในกรณีเปลี่ยนคำนำหน้านาม และชื่อสกุล หลังการสมรสหรือหย่า

ค่าธรรมเนียม 5 ยูโร