บริการประชาชน

บริการประชาชน

วันที่นำเข้าข้อมูล 23 ก.พ. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 3,145 view

หนังสือขอผ่อนผันเข้ารับการเกณฑ์ทหาร

 

ขั้นตอนการขอผ่อนผันเข้ารับการเกณฑ์ทหาร (ยื่นขอต่อสัสดีท้องที่ในประเทศไทย)

การขอผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร หรือ "ขอผ่อนผันเข้ารับการเกณฑ์ทหาร" ต้องยื่นขอด้วยตนเองต่อสัสดีท้องที่ที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน  หากไม่สามารถไปดำเนินการด้วยตนเองที่ประเทศไทยได้ สามารถยื่นขอทำหนังสือมอบอำนาจต่อสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม เพื่อมอบให้ผู้อื่นที่บรรลุนิติภาวะไปยื่นขอผ่อนผันแทนได้  อกสารที่ต้องแสดงต่อสัสดีท้องที่มีดังนี้

 1. หนังสือรับรองการเรียนหรือการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ผู้ขอผ่อนผันกำลังศึกษาเล่าเรียนอยู่ โดยต้องระบุรายละเอียดต่อไปนี้
  • ชื่อและนามสกุลของนักเรียน/นักศึกษาที่กำลังศึกษาเล่าเรียนอยู่
  • วิชาที่เรียน/วิชาชีพที่เรียน/คณะที่เรียน
  • ชั้นที่เรียน/ปีการศึกษาที่เรียน
  • วันเริ่มการเรียน/วันเริ่มการศึกษา
  • วันที่คาดว่าจะจบการเรียน/การศึกษา

หากหนังสือรับรองนี้เป็นภาษาเยอรมัน ต้องได้รับการแปลเป็นภาษาไทยโดยล่าม/นักแปลภาษาไทยที่ได้รับอนุญาตจากศาลเยอรมัน และได้รับการรับรองคำแปลจากสถานกงสุลใหญ่ฯ ก่อน หากหนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษไม่ต้องแปลเป็นภาษาไทยแต่อย่างใด

 1. สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน (สด. 9) และสำเนาหมายเรียกเข้าตรวจรับราชการทหาร (สด. 35)

 2. สำเนาทะเบียนบ้านไทย

 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไทย

 4. สำเนาหนังสือเดินทางไทย

 5. หนังสือขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารซึ่งออกโดยสถานกงสุลใหญ่ฯ 

ขั้นตอนการขอหนังสือขอผ่อนผันเข้ารับการเกณฑ์ทหาร (ยื่นคำร้องต่อสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก)

ผู้ร้องต้องยื่นคำร้องขอหนังสือดังกล่าวที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ด้วยตนเองเท่านั้น และต้องแสดงเอกสาร ดังนี้

 • แบบคำร้องขอหนังสือรับรองเพื่อขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร (ดาวน์โหลด)
 • หนังสือรับรองการเรียนหรือการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ตนกำลังศึกษาเล่าเรียนอยู่ (ตามรายละเอียดของเอกสารหมายเลข 1 ข้างต้น) หากหนังสือดังกล่าวเป็นภาษาเยอรมัน ต้องได้รับการแปลเป็นภาษาไทยโดยล่าม/นักแปลภาษาไทยที่ได้รับอนุญาตจากศาลเยอรมัน และได้รับการรับรองคำแปลจากสถานกงสุลใหญ่ฯ ก่อน (มีค่าธรรมเนียม 15 ยูโร) หากหนังสือรับรองออกเป็นภาษาอังกฤษไม่ต้องแปลเป็นภาษาไทยแต่อย่างใด
 • สำเนาหนังสือเดินทางไทย 2 ชุด (หน้าที่มีรูปถ่ายและหน้าที่มีการเปลี่ยนแปลง)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไทย หรือ สำเนาทะเบียนบ้านไทย 2 ชุด

ค่าธรรมเนียม:

- ค่ารับรองคำแปลหนังสือรับรองจากสถานศึกษา 15 ยูโร

ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497  ชายสัญชาติไทย เมื่ออายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ ย่างเข้า 18 ปี ในพุทธศักราชใด ต้องไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน โดยแสดงหลักฐานสูติบัตรหรือบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ต่อสัสดีท้องที่ที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านด้วยตนเอง ในกรณีที่ไม่สามารถไปยื่นเอกสารด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นที่บรรลุนิติภาวะแล้วไปแจ้งแทนได้ ถ้าไม่ไปแสดงตนหรือไม่มีผู้ไปแจ้งแทน ถือว่า ผู้นั้นหลีกเลี่ยงขัดขืนไม่ไปลงบัญชีทหารกองเกิน

และเมื่ออายุครบ 21 ปีบริบูรณ์ ต้องเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร (เข้ารับการเกณฑ์ทหาร)  

สำหรับชายสัญชาติไทยที่กำลังอยู่ในระหว่างการเรียนหรือการศึกษา สามารถขอผ่อนผันเข้ารับการเกณฑ์ทหารได้ โดยยื่นขอต่อสัสดีท้องที่ที่ตนมีชื่อในทะเบียนบ้านด้วยตนเอง หรือ มอบอำนาจให้ผู้อื่นที่บรรลุนิติภาวะไปยื่นแทนได้

อนึ่ง เหตุผลอื่น ๆ ที่นอกเหนือไปจากการศึกษาเล่าเรียนไม่สามารถขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารได้

การเข้ารับการเกณฑ์ทหารหลังจบการศึกษา

เมื่อจบการศึกษาในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีแล้ว ต้องไปเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร หรือ เข้ารับการเกณฑ์ทหาร ในโอกาสแรกที่มีการเกณฑ์ทหาร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานผู้ช่วยทูตทหารบก ประจำกรุงเบอร์ลิน
Lepsiusstr. 64-66, 12163 Berlin
โทร 030 79481-314
แฟกซ์ 030 79481-422