บริการประชาชน

บริการประชาชน

การรับรองเอกสารเยอรมัน พร้อมคำแปล
(เพื่อใช้ยื่นต่อหน่วยงานไทย)

 

เอกสารราชการเยอรมันที่จะนำไปใช้ยื่นต่อหน่วยงานในประเทศไทย จะต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานราชการเยอรมันที่เกี่ยวข้อง และนำไปแปลเป็นภาษาไทยโดยล่าม/นักแปลภาษาไทยที่รับรองโดยศาลเยอรมัน มาก่อนที่จะนำมายื่นขอรับรองต่อที่สถานกงสุลใหญ่ฯ

ตัวอย่างของเอกสารราชการเยอรมันที่ต้องได้รับการรับรองมาก่อน คือ

 • ใบสำคัญการสมรสเยอรมัน (Heiratsurkunde)
 • สูติบัตรเยอรมัน (Geburtsurkunde)
 • มรณบัตรเยอรมัน (Sterbeurkunde)
 • ใบสำคัญการแปลงสัญชาติเป็นเยอรมัน (Einbürgerungsurkunde)

โปรดสังเกตว่า เอกสารสำคัญที่ออกจากเมือง (Gemeinde/ Stadt) ที่ขึ้นอยู่กับเขตปกครอง (Kreis) ต้องได้รับการรับรองจาก “สำนักงานบริหารงานปกครองส่วนท้องถิ่นของเขต” (Kreisverwaltung/ Landratsamt) ก่อน แล้วจึงนำไปรับรองที่ “สำนักงานบริหารปกครองมลรัฐ” (Regierungspräsidium/ Bezirksregierung/ Regierung) ตาม ข้อมูลติดต่อหน่วยงานรับรองเอกสารราชการเยอรมัน ในรัฐไบเอิร์นและรัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก ที่ปรากฏข้างล่างเพจนี้

 • เอกสารเกี่ยวกับการหย่า (Scheidungsurteil) หรือเอกสารคำพิพากษาอื่น ๆ ที่มีผลบังคับใช้แล้ว ต้องนำไปรับรองลายมือชื่อจากศาลสูงของแต่ละรัฐ (Landgericht)

เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นขอรับรองนิติกรณ์เอกสาร

 • คำร้องนิติกรณ์ (รับรองเอกสาร) (ดาวน์โหลด)
 • เอกสารตัวจริง และคำแปลตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง ของผู้ยื่นคำร้อง 1 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ยื่นคำร้อง 1 ชุด
 • ค่าธรรมเนียมเป็นเงินสด 15 ยูโร ต่อ 1 ตราประทับรับรองนิติกรณ์/รายการ
 • ซองเปล่าขนาด A4 จ่าหน้าซองถึงที่อยู่ของผู้ยื่นคำร้อง และติดแสตมป์ 4.05 ยูโร (กรณีที่ต้องการรับเอกสารคืนไปรษณีย์)

ขั้นตอนการดำเนินการ

 1. การยื่นคำร้อง
  • 1.1  ยื่นทางไปรษณีย์ : ส่งคำร้องและเอกสารที่ต้องใช้ตามรายการข้างต้น มาทางไปรษณีย์ถึงสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ตามที่อยู่ด้านล่างนี้
   • Königlich Thailändisches Generalkonsulat - Legalisierungsabteilung/ แผนกนิติกรณ์
    Törringstr. 20, 81675 München
    (โปรดระบุหมายเลขโทรศัพท์ของท่านเพื่อติดต่อกลับ)
  • 1.2  ยื่นด้วยตนเองที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก : จะต้องแจ้งขอทำนัดหมายล่วงหน้า เพื่อมายื่นคำร้องและเอกสารตามรายการข้างต้นเท่านั้น (จากนั้น จึงจะได้รับแจ้งนัดหมายเข้ามารับเอกสารที่รับรองนิติกรณ์แล้วคืนอีกครั้ง) ได้ที่
   • โทรศัพท์ หมายเลข  089 944 677-113 (วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 14:00 - 17:00 น.) หรือ
   • อีเมล ที่  legalization.MUC@mfa.mail.go.th

 2. การรับคืนเอกสารที่รับรองนิติกรณ์แล้ว
  1. 2.1  กรณีประสงค์จะรับเอกสารคืนทางไปรษณีย์ : เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบเอกสารและค่าธรรมเนียมว่าครบถ้วนแล้ว จะดำเนินการรับรองนิติกรณ์เอกสาร และส่งเอกสารที่รับรองแล้วคืนให้แก่ผู้ยื่นคำร้องทางไปรษณีย์  อนึ่ง สถานกงสุลใหญ่ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรณีเอกสารสูญหายระหว่างการส่งทางไปรษณีย์
  2. 2.2  กรณีประสงค์จะมารับเอกสารคืนด้วยตนเอง : เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบเอกสารว่าครบถ้วนแล้ว เจ้าหน้าที่จะโทรศัพท์ติดต่อนัดหมายวัน-เวลาให้เข้ามาดำเนินการที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ในการรับรองเอกสาร ชำระค่าธรรมเนียม และรับเอกสารคืนในคราวเดียวกัน ต่อไป

ค่าธรรมเนียม

15 ยูโร ต่อ 1 ตราประทับรับรองนิติกรณ์/ รายการ (รับชำระเป็นเงินสดเท่านั้น)


ข้อมูลติดต่อหน่วยงานราชการเยอรมันในเขตกงสุล สำหรับการรับรองเอกสารเยอรมัน

รัฐไบเอิร์น

พื้นที่ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
Mittelfranken PF 606,
91511 Ansbach

0981 533-03

Oberfranken Ludwigstr. 20,
95420 Bayreuth
0921 604-1735
Unterfranken PF 63 49,
97013 Würzburg

0931 380-1126

0931 380-1227

Niederbayern Regierungsplatz 540,
84028 Landshut
0871 808-01
Oberbayern 80534 München 0892 176-2295
Oberpfalz 93039 Regensburg 0941 568-00
Schwaben 96145 Augsburg 0821 327-01

 

รัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก

พื้นที่ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
Freiburg 79083 Freiburg

0761 208-1323

0761 208-1306

Karlsruhe 76247 Karlsruhe 0721 926-6238
Stuttgart Ruppmannstr. 21,
70565 Stuttgart
0711 904-2566
Tübingen Konrad-Adenauer-Str. 20,
72072 Tübingen
0707 175-70