บริการประชาชน

บริการประชาชน

เอกสารที่ต้องใช้ในการเดินทางเข้าประเทศไทย

 

ในวันเดินทาง ท่านจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้กับทาง เคาน์เตอร์เช็คอิน ของสายการบิน

 1. หนังสือเดินทาง
 2. วีซ่า หรือ Re-Entry Permit เข้าประเทศไทย เว้นแต่ท่านจะเดินทางโดยใช้สิทธิยกเว้นการตรวจลงตรา (Visa Exemption)
  ดูข้อมูลเพิ่มเติม "การเดินทางโดยไม่ต้องขอวีซ่า"
 3. บัตรโดยสารเครื่องบิน (ดูข้อมูลเพิ่มเติม “สายการบินที่สามารถเดินทางเข้าประเทศไทย”)
 4. เอกสาร COE (ดูข้อมูลเพิ่มเติม “ขั้นตอนขอ COE”)
 5. เอกสารยืนยันการเข้ากักตัวกับโรงแรม ASQ (ดูข้อมูลเพิ่มเติม “รายชื่อโรงแรมกักตัว ASQ” )
 6. เอกสาร ต .8 (ดาวน์โหลด)
 7. ผลการตรวจ Covid-19 RT-PCR Test ภาษาอังกฤษ ที่ออกก่อนวันเดินทางไม่เกิน 72 ชั่วโมง หรือเอกสารทางการแพทย์อื่น ๆ หากสายการบินต้องการ กรุณาติดต่อสอบถามสายการบินโดยตรง
 8. เอกสารรับรองกการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 (หากมี)
 9. แอปพลิเคชัน ThailandPlus

 

ThailandPlus

 

คนไทยและคนต่างชาติ ที่จะเดินทางไปประเทศไทย ซึ่งได้ดำเนินการขอรับ Certificate of Entry (COE) จากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน/สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต/สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก เรียบร้อยแล้ว ขอให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ThailandPlus และลงทะเบียนให้เรียบร้อยก่อนเดินทาง โดยจะมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเมื่อท่านเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ

ทั้งนี้ ในกรณีผู้ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ เช่น โทรศัพท์ไม่รองรับ ติดป้ญหาด้านเทคนิค ไม่มีโทรศัพท์ ฯลฯ ขอให้ท่านแจ้งเจ้าหน้าที่เมื่อเดินทางถึงประเทศไทยแล้ว