บริการประชาชน

บริการประชาชน

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 ก.พ. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 11 ส.ค. 2565

| 130 view

เอกสารที่ต้องใช้ในการเดินทางเข้าประเทศไทย

 

ในวันเดินทาง ท่านจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้กับทาง เคาน์เตอร์เช็คอิน ของสายการบิน

 1. หนังสือเดินทาง
 2. วีซ่า หรือ Re-Entry Permit เข้าประเทศไทย เว้นแต่ท่านจะเดินทางโดยใช้สิทธิยกเว้นการตรวจลงตรา (Visa Exemption)
  ดูข้อมูลเพิ่มเติม "การเดินทางโดยไม่ต้องขอวีซ่า"
 3. บัตรโดยสารเครื่องบิน (ดูข้อมูลเพิ่มเติม “สายการบินที่สามารถเดินทางเข้าประเทศไทย”)
 4. เอกสาร COE (ดูข้อมูลเพิ่มเติม “ขั้นตอนขอ COE”)
 5. ประกันสุขภาพที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในประเทศไทย รวมถึงโควิด-19 ในวงเงิน ไม่น้อยกว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ และครอบคลุมระยะเวลาที่พำนักในไทย
 6. เอกสารยืนยันการจองและชำระเงินกับโรงแรม AQ / Samui Extra + / ใบยืนยันการจองโรงแรม SHA+ ในรูปแบบ SHABA Certificate (ดูข้อมูลเพิ่มเติม “รายชื่อโรงแรมกักตัวแบบเสียค่าใช้จ่ายเอง” )
 7. เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบถ้วน โดยสำหรับผ้ที่ได้รับวัคซีน 2 เข็มต่างบริษัท จะต้องมีระยะห่างตามที่บริษัทผู้ผลิตเข็มแรกกำหนด และต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับการรับรองจาก WHO หรือกระทรวงสาธารณสุขไทย (หากมี)
 8. เอกสาร ต .8 (ดาวน์โหลด)
 9. ผลการตรวจ Covid-19 RT-PCR Test ภาษาอังกฤษ ที่ออกก่อนวันเดินทางไม่เกิน 72 ชั่วโมง หรือเอกสารทางการแพทย์อื่น ๆ

เอกสารเพิ่มเติม กรณีเข้าร่วม Sandbox Programme

 1. หลักฐานการจ่ายค่าตรวจโควิด-19 ล่วงหน้าตามจำนวนวันที่พักใน Sandbox Programme ทั้งหมด 2 ครั้ง (สำหรับพำนักอย่างน้อย 7 คืน)