บริการประชาชน

บริการประชาชน

17,349 view

หนังสือมอบอำนาจ และ หนังสือให้ความยินยอม

 

ข้อมูลทั่วไป

บุคคลสัญชาติไทยที่อาศัยและทำงานอยู่ในเยอรมนี ที่ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศไทย เพื่อไปดำเนินเรื่องต่อทางราชการในประเทศไทยด้วยตนเองได้ (อาทิเช่น ต้องการขอหนังสือรับรองสถานภาพสมรส หรือ แจ้งบันทึกฐานะทางครอบครัวหลังการสมรส/ หลังการหย่า เพื่อขอเปลี่ยนนามสกุลในทะเบียนบ้าน หรือ แจ้งชื่อบุตรเข้าทะเบียนบ้านไทย หรือ ทำหนังสือให้ความยินยอมให้บุตรทำหนังสือเดินทางไทย) สามารถยื่นคำร้องขอทำหนังสือให้ความยินยอม หรือ หนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นที่บรรลุนิติภาวะแล้ว เช่น ญาติพี่น้องหรือเพื่อนที่อยู่ในประเทศไทยไปดำเนินการแทนได้

ขั้นตอนการดำเนินการ

 1. ยื่นคำร้องและเอกสารประกอบเพื่อตรวจสอบเบื้องต้น
  1. 1.1 ยื่นทางไปรษณีย์ :ส่งเอกสารตามรายการด้านล่าง  มาทางไปรษณีย์ถึงสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ตามที่อยู่นี้
   1. Königlich Thailändisches Generalkonsulat - Legalisierungsabteilung/ แผนกนิติกรณ์
    Törringstr. 20, 81675 München
    (โปรดระบุหมายเลขโทรศัพท์ของท่านเพื่อติดต่อกลับ)


  2. 1.2 ยื่นเอกสารทาง E-mail : ส่งเอกสารตามรายการด้านล่าง มาทาง E-mail : [email protected]

    

        หมายเหตุ

   1. การส่งสำเนาเอกสารมาให้สถานกงสุลใหญ่ฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อการตรวจ สอบเอกสารเบื้องต้นเท่านั้น
   2. ขอความกรุณางดส่งเอกสารตัวจริงมาในซอง และ โปรดงดการแนบค่าธรรมเนียมมาในซองที่ส่งไปรษณีย์
   3. สถานกงสุลใหญ่ฯขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับผิดชอบในการสูญหายที่เกิดระหว่างการส่งไปรษณีย์ มายังสถานกงสุลใหญ่ฯ
   4. หากไม่ได้ส่งเอกสารให้ตรวจสอบล่วงหน้า สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอสงวนสิทธิ์ งดให้บริการ โดนเฉพาะอย่างยิ่ง ในกรณีที่เอกสารไม่ถูกต้อง/เอกสารไม่ครบ/มีการยื่นคำร้องจำนวนหลายนิติกรณ์ จนไม่อาจจะทำให้บริการเสร็จสิ้นในเวลาที่จองมา
   5. ในกรณีที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่มีตัวอย่างลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ทางการฝ่ายเยอรมัน สถานกงสุลใหญ่ฯอาจไม่สามารถทำการรับรองเอกสารให้กับผู้ร้องได้เช่นกัน
    
  3.  

   รายการเอกสารที่ต้องส่งมาตรวจสอบ ได้แก่ 

  4. (1) แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือมอบอำนาจ/หนังสือให้ความยินยอม (ดาวน์โหลด)
  5. (2) สำเนาใบแสดงถิ่นที่อยู่ในเยอรมนี (Meldebestätigung) ของผู้ยื่นคำร้อง
  6. (3) เอกสารหลัก (เฉพาะสำเนา) ได้แก่ 
   • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้มอบอำนาจ
   • สำเนาหนังสือเดินทาง ของผู้มอบอำนาจ
   • สำเนาทะเบียนบ้านไทย ของผู้มอบอำนาจ
   • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้รับมอบอำนาจ/ ตัวแทน
   • สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้รับมอบอำนาจ/ ตัวแทน
  7. * เจ้าหน้าที่สามารถเรียกเอกสารอื่นๆ เพิ่มเติมได้แล้วแต่กรณี เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล เป็นต้น
  8.  
 2. ตรวจสอบเอกสาร และนัดหมายเพื่อรับเอกสารคืนที่สถานกงสุลใหญ่ฯ : เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบเอกสารว่าครบถ้วนแล้ว จะโทรศัพท์นัดหมายให้ผู้ยื่นคำร้องหรือส่งลิ้งให้ผู้ร้องจองนัดหมายออนไลน์ เพื่อเดินทางมาที่สถานกงสุลใหญ่ฯ และ ลงนามในหนังสือมอบอำนาจ/หนังสือให้ความยินยอม ชำระค่าธรรมเนียม และรับเอกสารคืนในคราวเดียวกันต่อไป

ค่าธรรมเนียม 

15 ยูโร ต่อ 1 ตราประทับรับรองนิติกรณ์/รายการ (รับชำระเป็นเงินสดเท่านั้น)


หนังสือมอบอำนาจ และหนังสือให้ความยินยอม ที่มีผู้ยื่นคำร้องอยู่เป็นประจำ

 1. หนังสือให้ความยินยอมและมอบอำนาจ เพื่อให้บุตรทำหนังสือเดินทางไทยและเดินทางไปต่างประเทศ
  เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ต้องใช้กับเอกสารหลักตามรายการข้างต้น คือ
  • สำเนาหนังสือรับรองอำนาจปกครองบุตร (ป.ค. 14)
  • สำเนาสูติบัตรไทยของบุตร
  • สำเนาทะเบียนบ้านไทยของบุตร
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไทยของบุตร (หากมี)
  • สำเนาหนังสือเดินทางไทยฉบับเดิมของบุตร (หากมี)

 2. หนังสือมอบอำนาจ เพื่อขอออกหนังสือรับรองอำนาจปกครองบุตร (ป.ค. 14)
  เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ต้องใช้กับเอกสารหลักตามรายการข้างต้น คือ
  • สำเนาสูติบัตรไทยของบุตร
  • สำเนาทะเบียนบ้านของบุตร
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไทยของบุตร (หากมี)

 3. หนังสือมอบอำนาจ เพื่อแจ้งบันทึกฐานะทางครอบครัวหลังการสมรส (แจ้งแต่งงาน)
  เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ต้องใช้กับเอกสารหลักตามรายการข้างต้น คือ
  • หากแต่งงานตามกฎหมายเยอรมันทะเบียนสมรสเยอรมันและคำแปล ที่ได้รับการรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตไทย หรือสถานกงสุลใหญ่ไทย แล้ว (ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “การรับรองเอกสารราชการเยอรมันพร้อมคำแปล")
  • หากแต่งงานตามกฎหมายไทย ทะเบียนสมรสไทย ออกโดยสถานเอกอัครราชทูตไทย หรือสถานกงสุลใหญ่ไทย 

 4. หนังสือมอบอำนาจ เพื่อแจ้งบันทึกฐานะทางครอบครัวหลังการหย่า (แจ้งหย่า)
  เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ต้องใช้กับเอกสารหลักตามรายงานข้างต้น คือ
  • หากหย่าตามกฎหมายเยอรมันคำพิพากษาหย่าเยอรมันและคำแปล ที่ได้รับการรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตไทย หรือสถานกงสุลใหญ่ไทย  แล้ว (ดูรายละเอียดได้ที่ “การรับรองเอกสารราชการเยอรมันพร้อมคำแปล”)
  • หากหย่าตามกฎหมายไทย ทะเบียนหย่าไทย ออกโดยสถานเอกอัครราชทูตไทย หรือสถานกงสุลใหญ่ไทย

 5. หนังสือมอบอำนาจ เพื่อขอออกหนังสือรับรองสถานภาพสมรส (รับรองโสดจากอำเภอ ในประเทศไทย) เพื่อประกอบการสมรสในต่างประเทศ

 6. หนังสือมอบอำนาจ เพื่อขอหนังสือรับรองสถานภาพการสมรส (คำร้องเกี่ยวกับทะเบียนครอบครัว) จากสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เพื่อประกอบการสมรสในต่างประเทศ

 7. หนังสือมอบอำนาจ เพื่อขอคัดสำเนาสูติบัตร หรือขอออกหนังสือรับรองการเกิด

 8. หนังสือมอบอำนาจ เพื่อขอคัดสำเนาทะเบียนบ้าน หรือขอแบบรายการทะเบียนราษฎร

 9. หนังสือมอบอำนาจ เพื่อเพิ่มชื่อบุตรที่เกิดในต่างประเทศเข้าทะเบียนบ้านไทย

 10. หนังสือมอบอำนาจ เพื่อดำเนินธุรกรรมที่ดิน (ต้องมีแบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจของสำนักงานที่ดิน)
  เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ต้องใช้กับเอกสารหลักตามรายการข้างต้น คือ
  • โฉนดที่ดิน หรือ นส.3 เป็นต้น

 11. หนังสือให้ความยินยอมใช้นามสกุลตามคู่สมรส

 12. หนังสือรับรอง ว่าเงินที่นำไปซื้อที่ดินเป็นสินส่วนตัวของคู่สมรสฝ่ายไทย (ตามระเบียบที่กำหนดโดยสำนักงานที่ดิน)