บริการประชาชน

บริการประชาชน

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 ก.พ. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 11 ส.ค. 2565

| 107 view

ขั้นตอนการดำเนินการขอ COE

 

การเตรียมเอกสาร

 1. เตรียมเอกสารเป็นไฟล์ PDF เอกสารทั้งหมดควรทำการแสกนเอกสารเป็นไฟล์ PDF หากเอกสารมีหลายหน้า สามารถแสกนเอกสารต่อกันหลายๆหน้าในไฟล์เดียวกันได้ หรือ
 2. เตรียมเอกสารเป็นไฟล์รูปภาพ ควรถ่ายภาพเอกสารออกมาให้สว่าง ชัดเจน สามารถอ่านได้ง่าย และ เห็นรายละเอียดครบทั้งหน้าเอกสาร หากเอกสารมีหลายหน้า ขอให้ถ่ายรูปเอกสารทั้งหน้าเอกสารครบทุกหน้า

 

มาตรการด้านการกักตัวของประเทศไทยสำหรับผู้เดินทางกลับจากเยอรมนีในปัจจุบัน

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 (ค.ศ.2021) เป็นต้นไป บุคคลทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทุกรายที่ได้รับอนุมัติ COE (เอกสารอนุมัติเดินทาง) จะต้องเข้ารับการกักตัวเป็นระยะเวลา

 • 7 วัน สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีน COVID-19 ครบ 2 โดส มาแล้วมากกว่า 14 วันก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย
 • 10 วัน สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน หรือ ไม่ได้รับวัคซีนที่ได้รับการรับรองการองค์การอนามัยโลกหรือกระทรวงสาธารณสุขของไทยในขณะนี้ หรือ ได้รับวัคซีนแล้วแต่ยังไม่ครบกำหนด 14 วัน ก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย

ปรับลดจากทางข้อกำหน้ดที่บังคับใช้ ณ ปัจจุบัน ที่จะต้องเข้ารับการกักตัวเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 14 วัน ในทุกกรณี สำหรับผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 และได้รับเอกสาร COE ที่ออกก่อนวันที่ 28 กันยายน 2564 สามารถใช้เอกสาร COE ฉบับเดิม เพื่อเดินทางเข้าประเทศไทยได้  ทั้งนี้ เอกสาร COE ที่ออกตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2564 สำหรับการเดินทางเข้าประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป จะกำหนดเวลากักตัวของ เป็นอย่างน้อย 7 วันตามมาตรการที่ปรับลดล่าสุด

 • เดินทางเข้าประเทศไทย ในช่วงเวลา 00:01 – 18:00 น.
  กักตัวอย่างน้อย 7 คืน กรณีได้รับวัคซีนครบถ้วน หรือ 10 คืน กรณียังไม่ได้รับวัคซีน หรือ ได้รับวัคซีนไม่ครบถ้วน
 • เดินทางเข้าประเทศไทย ในช่วงเวลา 18:01 – 24:00 น.
  กักตัวอย่างน้อย 8 คืน กรณีได้รับวัคซีนครบถ้วน หรือ 10 คืน กรณียังไม่ได้รับวัคซีน หรือ ได้รับวัคซีนไม่ครบถ้วน

 


 

เอกสารที่ต้องเตรียม

 

ขั้นตอนที่ 1

 1. หนังสือเดินทาง
 2. หน้า Visa หรือ Re-entry permit และเอกสารแนบที่เกี่ยวข้องกับวีซ่าประเภทนั้นๆ (ตามคำแนะนำตรงช่อง Visa ในระบบ) หากท่านยังไม่มีและต้องการขอ Visa กรุณาติดต่อ “แผนกตรวจลงตรา
 3. ประกันสุขภาพที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในประเทศไทย รวมถึงโควิด-19 ในวงเงิน ไม่น้อยกว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ และครอบคลุมระยะเวลาที่พำนักในไทย
 4. เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่ได้รับวัคซีนครบถ้วน เป็นเวลามากกว่า 14 วันก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย (หากมี)
  หมายเหตุ หากไม่ได้รับวัคซีนครบถ้วนจะไม่สามารถเข้าร่วมโปรแกรม Sandbox ได้

  สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีน 2 เข็มต่างบริษัท จะต้องมีระยะห่างตามที่บริษัทผู้ผลิตเข็มแรกกำหนด และต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับรองจาก WHO หรือกระทรวงสาธารณสุขไทย

  วัคซีนที่ได้รับการรับรองการองค์การอนามัยโลกหรือกระทรวงสาธารณสุขของไทยในขณะนี้
 • ลำดับที่ รายชื่อบริษัทผู้ผลิตวัคซีน รายนามวัคซีน จำนวนโดสวัคซีนที่ครบตามเกณฑ์ ระยะห่างระหว่างเข็ม ไม่น้อยกว่า (สัปดาห์)*
  1. Sinovac Biotech Ltd. CoronaVac 2 2-4
  2.

  2.1 AstraZeneca & University of Oxford

  2.2 SK Bioscience (Korea)

  2.3 Siam Bioscience

  2.4 Serum Institute of India (SII)

  AstraZeneca หรือ Covishield กรณีผลิตจาก SII 2 4-12
  3. Pfizer Inc., & BioNTech Pfizer - BioNTech COVID-19 vaccine หรือ Comirnaty 2 3
  4. Johnson & Johnson Services, Inc.  Janssen หรือ Janssen/Ad26.COV2.S 1 -
  5. Moderna Inc. Moderna 2 4
  6. Sinopharm Co., Ltd Sainopharm vaccine หรือ COVILO 2 3-4
  7.

  Gamaleya Research Institute of Epidemiology and Microbiology

  กรณี Sandbox Programme เท่านั้น

  Sputnik V 2 3

 

ขั้นตอนที่ 2

 1. บัตรโดยสารเครื่องบิน
 2. เอกสารยืนยันการจองและชำระเงินกับโรงแรม AQ/ ใบยืนยันการจองโรงแรม SHA+ ในรูปแบบ SHABA Certificate

เอกสารเพิ่มเติม กรณี Sandbox Programme

 1. หลักฐานการจ่ายค่าตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR ล่วงหน้าตามจำนวนวันที่พักใน Sandbox Programme

 


 

ขั้นตอนการดำเนินการขอ COE

 

ขอให้ท่านเลือกลงทะเบียนขอรับ COE กับสถานเอกอัครราชทูต หรือ สถานกงสุลใหญ่ ที่รับผิดชอบดูแลพื้นที่เขตอาณาที่ท่านอาศัยอยู่
หากท่านพำนักอยู่ในเขตรัฐไบเอิร์น หรือรัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก และจะเดินทางออกจากประเทศเยอรมนีโดยทางเครื่องบิน โปรดเลือกลงทะเบียนกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก

เขตอาณา

 

วิดีโอและแนวทางการลงทะเบียนขอรับ COE ปรากฏดังลิงก์ต่อไปนี้ https://youtu.be/1c1dNaXv0mM

Download PDF: Certificate of Entry (COE) Registration Guideline for Non-Thai Nationals

 1. เมื่อท่านได้รับการตรวจลงตรา (มีวีซ่า) หรือมี Re-Entry Permit หรือจะเข้าประเทศไทยเพื่อการท่องเที่ยวโดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตราแล้ว ท่านจะต้องลงทะเบียนขอรับ COE ที่mfa.go.th (หากท่านเดินทางกลับประเทศไทย โดยเดินทางออกจากประเทศอื่นที่ไม่ใช่เยอรมนี โปรดเลือกสถานเอกอัครรทูต/ สถานกงสุลใหญ่ ในประเทศที่ท่านจะเดินทางออก)
 2. ขั้นตอนการลงทะเบียนในระบบฯ
  1. เลือกประเทศเยอรมนี และ Royal Thai Consulate-General, Munich
  2. เลือกประเภทในการเดินทางเข้าประเทศไทย
  3. เลือกรูปแบบการกักตัว แบบ "AQ" หรือ แบบ "Sandbox Programme"
  4. หากเข้าร่วม “Sandbox Programme” กรุณาเลือกสถานที่ปลายทาง
  5. ใส่ข้อมูลส่วนตัวและอัพโหลดเอกสาร ดังนี้
   • หน้าหนังสือเดินทาง
   • วีซ่า หรือ Re Entry Permit และเอกสารอื่น ๆ เพิ่มเติมตามคำแนะนำที่ช่องวีซ่า (ขึ้นอยู่กับประเภทในการเดินทางเข้าประเทศไทย) หากท่านเดินทางเข้าประเทศไทยโดยยกเว้นการตรวจลงตรา ให้เว้นช่องนี้ไว้)
   • เอกสารประกัน ซึ่งต้องครอบคลุมระยะเวลาการพำนักในประเทศไทย และครอบคลุมการรักษาพยาบาลอย่างน้อย 100,000 ดอลลาร์ และครอบคลุมการรักษาไวรัส covid-19 ด้วย
   • เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนโควิด (หากมี)

    ข้อสังเกต ในช่องประเภทหนังสือเดินทาง: หากท่านถือหนังสือเดินทางปกติ/ธรรมดา ขอให้เลือก Ordinary Passport และหลังจากเลือกไฟล์เอกสารของท่าน จะต้องทำการกดปุ่มลูกศร เพื่อทำการบันทึกลงระบบ
    ทั้งนี้ หากเอกสารของท่านไม่ถูกต้องและครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะไม่อนุมัติการลงทะเบียน และขอให้ท่านแก้ไขข้อมูลต่อไป 

  6. เมื่อเอกสารทุกอย่างถูกต้องและครบถ้วน ท่านจะได้รับการอนุมัติลงทะเบียน โดยใช้เวลาประมาณ 3 วันทำการ และท่านจะต้องดำเนินการอัพโหลดเอกสารเกี่ยวกับการเดินทางเพิ่มเติม (กดปุ่มสีแดงในระบบฯ) ดังนี้
   • บัตรโดยสารเครื่องบินขาเข้า (เดินทางออกจากเยอรมนีเข้าประเทศไทย)
   • บัตรโดยสารเครื่องบินขาออก (เดินทางออกจากประเทศไทย) เฉพาะ ท่านที่เดินทางโดยการยกเว้นการตรวจลงตรง Visa Exemption, Tourist Visa, STV และ Transit Visa
   • ใบยืนยันการเข้าพักสถานกักตัว โดยสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงแรมทางเลือกและวิธีการจองได้ที่ “รายชื่อโรงแรมกักตัว Alternative Quarantine (AQ) แบบเสียค่าใช้จ่ายเอง และ รายชื่อโรงแรม Sandbox Programme (SHA+)

    อย่างไรก็ดี หากเอกสารของท่านไม่ถูกต้องและครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะไม่อนุมัติการขอ COE และขอให้ท่านแก้ไขข้อมูลต่อไป

  7. เมื่อเอกสารทุกอย่างถูกต้องและครบถ้วน ท่านจะได้รับการอนุมัติ COE โดยใช้เวลาประมาณ 3 วันทำการ
   หมายเหตุ: หากท่านได้รับ COE แล้ว และมีการเปลี่ยนข้อมูลการเดินทาง ขอให้ติดต่อสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยด่วน ที่หมายเลขโทรศัพท์ 089 944 677-112 (เฉพาะวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 00 – 17.00 น.) หรือทางอีเมล [email protected]

 ขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนการเดินทาง : ดูรายละเอียดที่หน้า "เอกสารที่ต้องใช้ในการเดินทางเข้าประเทศไทย"