Konsularservice

Konsularservice

66,149 view
VISA ANGELEGENHEITEN

** Bitte vermeiden Sie die Email-Adresse mit Bindestrich (-) und Sonderzeichen, z.B. [email protected], bei E-Mail-Kommunikation.

INFO

info

FAQ

faq_1

LÄNDERLISTE

ประเภทเอกสาร

ANTRAGSVERFAHREN

ขั้นตอน

UNTERLAGEN

form

ORDINARY PASSPORT
TRAVEL DOCUMENT
DER REISEPASS

- Vergewissern Sie sich, dass Sie Ihre persönlichen Daten im E-Visumantrag korrekt angegeben haben: Vorname, weitere Vorname, Nachname, Geburtstag, Staatsangehörigkeit, Gültigkeitsdauer des Reisepasses und Reisepassnummer. Andernfalls wird Ihr Antrag abgelehnt und die Gebühr wird nicht erstattet.

ORDINARY PASSPORT

- Make sure that you have put your personal information in the e-visa application correctly: First name, middle name, last name, birthday, nationality, passport validity and passport number. Otherwise, your application will be rejected and the fee will not be refunded.

หนังสือเดินทาง

- กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้ใส่ข้อมูลส่วนตัวของท่านในคำร้องขอวีซ่าออนไลน์อย่างถูกต้อง: ชื่อ ชื่อกลาง นามสกุล วันเกิด สัญชาติ อายุหนังสือเดินทางและหมายเลขหนังสือเดินทาง มิฉะนั้นคำร้องของท่านจะถูกปฏิเสธและจะไม่มีการคืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสื้น

DEUTSCH

Einreisemaßnahmen für verschiedene Gruppen von ausländischen Reisenden

Ausländische Reisende, die nach Thailand einreisen wollen, können in die folgenden Kategorien eingeteilt werden:

1. Ausländer, die bei Ankunft in Thailand ein Visum beantragen können (Visa on Arrival)

2. Ausländer, die für die Einreise nach Thailand kein Visum benötigen (Visa Exemption)

3. Ausländer, die für die Einreise nach Thailand ein Visum benötigen

Diese 3 Einreisemaßnahmen hängen von der Nationalität, dem Zweck der Einreise nach Thailand und der Dauer des Aufenthalts in Thailand des Reisenden ab. Mehr Informationen dazu finden Sie auf Länderliste und Hinweise

ENGLISH

Entry requirements for different groups of foreign travelers

Foreign travelers wishing to enter Thailand can be divided into the following categories:

1. Foreigners who can apply for a visa upon arrival in Thailand (Visa on Arrival)

2. Foreigners who do not need a visa to enter Thailand (Visa Exemption)

3. Foreigners who need a visa to enter Thailand

These 3 categories depend on the nationality, the purpose of entry to Thailand and the length of stay in Thailand of the traveler. For more information: Country List and Notices

ภาษาไทย

ข้อกำหนดการเข้าเมืองสำหรับผู้เดินทางต่างประเทศกลุ่มต่างๆ

ผู้เดินทางต่างประเทศที่ประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศไทยสามารถแบ่งออกได้เป็นประเภทต่างๆ ดังนี้

1. ชาวต่างชาติที่สามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าเมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทย (Visa on Arrival)

2. ชาวต่างชาติที่ไม่ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศไทย (Visa Exemption)

3. ชาวต่างชาติที่ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศไทย

3 หมวดหมู่นี้ขึ้นอยู่กับสัญชาติ วัตถุประสงค์ของการเดินทางเข้าประเทศไทย และระยะเวลาพำนักในประเทศไทยของผู้เดินทาง ข้อมูลเพิ่มเติม: รายชื่อประเทศและประกาศ

VISUMPFLICHT

- Deutsche Staatsangehörige, deren Zweck der Reise rein touristischer Natur ist, dürfen sich bei einer Aufenthaltsdauer von bis zu 30 Tagen pro Einreise ohne Visum in Thailand aufhalten, auch bei Einreisen über Landweg.

- Bitte beachten Sie, dass ein visumfreies Gesamtaufenthalt von 90 Tagen innerhalb von 6 Monaten (ab dem ersten Einreisetag) nicht überschritten werden darf. Ist ein längerer Aufenthalt geplant, so muss vorab ein Visum beantragt werden.

VISA REQUIREMENT

- German citizens whose purpose of travel is purely touristic may stay in Thailand without a visa for a duration of stay of up to 30 days per entry, including entries by land.

- Please note that a visa-exemption total stay of 90 days within 6 months (from the first day of entry) may not be exceeded. If a longer stay is planned, a visa must be applied for in advance.

ข้อกำหนดวีซ่า

- ชาวเยอรมันที่มีจุดประสงค์ในการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น สามารถพำนักอยู่ในประเทศไทยได้โดยไม่ต้องมีวีซ่าเป็นระยะเวลาสูงสุด 30 วันต่อครั้ง รวมทั้งการเดินทางทางบก

- โปรดทราบว่าการพำนักที่ได้รับยกเว้นวีซ่าต้องไม่เกิน 90 วันภายใน 6 เดือน (นับจากวันแรกของการเข้าประเทศ)  หากมีการวางแผนการพำนักระยะยาว จะต้องยื่นขอวีซ่าล่วงหน้า

VISUMSGÜLTIGKEIT

- Die Beantragung des Visums ist frühestens 3 Monate vor Reiseantritt nach Thailand möglich, da das Visum für eine Einreise ab Ausstellungstag für 3 Monate gültig ist. Im Falle, dass ein Visumantrag früher als 3 Monate wie genannt eingereicht und dadurch die Visumsgültigkeit vor Einreise in Thailand abläuft, wird das Generalkonsulat die Gebühr nicht zurückerstatten und es müsse ein neues Visum beantragt werden.

- Sie können die Gültigkeit Ihres Visums überprüfen, vom Anfangsdatum (VALID FROM) bis zum Ablaufdatum (VALID UNTIL). Der Antragsteller muss also spätestens innerhalb des Ablaufdatums (VALID UNTIL) nach Thailand einreisen. 

VISA VALIDITY

- The application for the visa is possible at the earliest 3 months before the start of travel to Thailand, as the visa is valid for entry for 3 months from the date of issue. In case a visa application is submitted earlier than 3 months as mentioned and thus the visa validity expires before entering Thailand, the Consulate General will not refund the fee and a new visa would have to be applied for.

- You can check the validity of your visa, from the start date (VALID FROM) to the expiration date (VALID UNTIL). So the applicant must enter Thailand within the expiration date (VALID UNTIL) at the latest.

ระยะเวลาที่ใช้วีซ่าได้

- การยื่นขอวีซ่าเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้คือ 3 เดือนก่อนการเดินทางเข้าประเทศไทย เนื่องจากวีซ่าแบบเข้าครั้งเดียวมีอายุ 3 เดือนนับจากวันที่อนุมัติ หากยื่นคำร้องขอวีซ่าก่อน 3 เดือนที่กล่าวถึง และอายุของวีซ่าจะหมดอายุก่อนเข้าประเทศไทย  สถานกงสุลใหญ่จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมและท่านจะต้องยื่นขอวีซ่าใหม่

- คุณสามารถตรวจสอบอายุวีซ่าของคุณได้ตั้งแต่วันเริ่มต้น (VALID FROM) จนถึงวันหมดอายุ (VALID UNTIL) ดังนั้นผู้สมัครจะต้องเข้าประเทศไทยอย่างช้าที่สุดภายในวันหมดอายุ (VALID UNTIL)

AUFENTHALTSDAUER

- Nach der Einreise in Thailand hängt die genehmigte Aufenthaltsdauer in Thailand von der Visumart ab, die Ihnen ausgestellt wurde (VISA TYPE). Die genehmigte Aufenthaltsdauer beginnt mit dem Einreisetag. Das Ein- und Ausreisedatum wird vom Immigration Office in den Reisepass gestempelt. Die Einreise in das Land wird nur vor Ort vom Immigration Office Thailands gewährt und kann trotz eines gültigen Einreisevisums abgelehnt werden.

- Bitte beachten Sie, dass das Visum mit einmaliger Einreise (Single Entry) eine einzige Einreise in Thailand gestattet. Nach der Ausreise aus Thailand wird Ihr Visum ungültig und kann für eine Wiedereinreise nicht beansprucht werden (selbst wenn das Visum noch nicht abgelaufen ist).

LENGTH OF STAY

- After entering Thailand, the authorized duration of stay in Thailand depends on the type of visa you were issued (VISA TYPE). The authorized duration of stay starts from the date of entry. The date of entry and exit will be stamped in the passport by the Immigration Office. Entry into the country will only be granted locally by the Immigration Office of Thailand and may be refused despite a valid entry visa.

- Please note that the single entry visa allows a single entry into Thailand. After leaving Thailand, your visa becomes invalid and cannot be claimed for re-entry (even if the visa has not yet expired).

ระยะเวลาพำนัก

 - หลังจากเดินทางเข้าประเทศไทย ระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้พำนักในประเทศไทยจะขึ้นอยู่กับประเภทของวีซ่าที่คุณออก (VISA TYPE) ระยะเวลาการเข้าพำนักที่ได้รับอนุญาตเริ่มตั้งแต่วันที่เข้า โดยวันที่เข้าและวันที่จะต้องออกจากประเทศไทยจะถูกประทับในหนังสือเดินทางโดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง การเข้าประเทศจะได้รับอนุญาตจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยเท่านั้นและอาจถูกปฏิเสธแม้จะมีวีซ่าเข้าเมืองที่ถูกต้อง

- โปรดทราบว่าวีซ่าประเภทเข้าครั้งเดียว จะอนุญาตให้เข้าประเทศไทยได้ครั้งเดียว หลังจากเดินทางออกจากประเทศไทย วีซ่าของคุณจะใช้งานไม่ได้และไม่สามารถขอกลับเข้ามาใหม่ได้ (แม้ว่าวีซ่าจะยังไม่หมดอายุ)

HINWEISE

- Nachdem Sie das Visum vom Generalkonsulat erhalten haben, überprüfen Sie bitte die Richtigkeit Ihrer Daten im Visum.

- Bitte überprüfen Sie die Visumsgültigkeit anhand des Ausstellungsdatum (VALID FROM …) und des Ablaufdatums (VALID UNTIL …) auf Ihrem Visum, da Sie innerhalb dieses Zeitraums in Thailand einreisen müssen. Es wird an dieser Stelle ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Visumsgültigkeit nicht das gleiche ist wie die genehmigte Aufenthaltsdauer in Thailand.

- Bei der Einreise nach Thailand am Flughafen beachten Sie bitte im Stempel des Immigration Office in Ihrem Reisepass das Einreisedatum (ADMITTED …) und das Datum, an dem der erlaubte Aufenthalt abläuft bzw. das letzte Datum, an dem Sie aus Thailand ausreisen müssen (UNTIL …) und befolgen Sie dieses, sonst können Sie gesetzlich bestraft werden (Geldstrafe und/oder Freiheitsentzug).

- Inhaber eines Touristenvisums und eines Non-Immigrant-Visums müssen umgerechnet mind. 20.000 Thai Baht und zusammen als Familie mind. 40.000 Thai Baht bei der Einreise in bar nachweisen können.

- Das Generalkonsulat behält sich das Recht vor, bei Bedarf zusätzlich Dokumente anzufordern bzw. den Antragsteller auf einem Vorstellungsgespräch einzuladen.

NOTES

- After you receive the visa from the Consulate General, please check the accuracy of your data in the visa. 

- Please check the visa validity by the date of issue (VALID FROM ...) and the date of expiry (VALID UNTIL ...) on your visa, as you must enter Thailand within this period. It is explicitly stated here that the visa validity is not the same as the authorized duration of stay in Thailand.

- When entering Thailand at the airport, please note in the Immigration Office stamp in your passport the date of entry (ADMITTED ...) and the date on which the authorized stay expires or the last date on which you must leave Thailand (UNTIL ...) and follow it, otherwise you may be punished by law (fine and/or imprisonment).

- Holders of a tourist visa and a non-immigrant visa must be able to provide the equivalent of at least 20,000 Thai Baht and together as a family at least 40,000 Thai Baht in cash upon entry.

- The Consulate General reserves the right to request additional documents if necessary or to invite the applicant to an interview.

หมายเหตุ

- หลังจากที่คุณได้รับวีซ่าจากสถานกงสุลใหญ่แล้ว โปรดตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลของคุณในวีซ่า

- โปรดตรวจสอบความถูกต้องของวีซ่าตามวันที่ออก (VALID FROM ...) และวันหมดอายุ (VALID UNTIL ...) บนวีซ่าของคุณ เนื่องจากคุณต้องเข้าประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กำหนดนี้ มีการระบุไว้อย่างชัดเจนว่าอายุวีซ่าไม่เหมือนกับระยะเวลาการอนุญาตพำนักในประเทศไทยที่ได้รับ

- เมื่อเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยที่สนามบิน โปรดตรวจสอบและรับทราบในตราประทับของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในหนังสือเดินทางของคุณว่าวันที่ได้รับอนุญาตเข้าประเทศ (ADMITTED ...) และวันที่การอนุญาตพำนักหมดอายุหรือวันสุดท้ายที่คุณต้องออกจากประเทศไทย (UNTIL ...) และปฏิบัติตาม มิฉะนั้น คุณอาจถูกลงโทษตามกฎหมาย (ปรับและ/หรือจำคุก) 

- ผู้ถือวีซ่าท่องเที่ยวและวีซ่าประเภทชั่วคราวจะต้องสามารถแสดงเงิน แบบรายบุคคลอย่างน้อย 20,000 บาท และแบบรวมกันเป็นครอบครัวอย่างน้อย 40,000 บาทเมื่อเข้าประเทศไทย

- สถานกงสุลใหญ่ขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารเพิ่มเติมหากจำเป็น หรือเชิญผู้ร้องเข้ารับการสัมภาษณ์